Fundacja MATIR

REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Fundacja MATIR (dalej „Szkoła Tańca”) z siedzibą przy ul. Os. Dywizjonu 303
5/75, 31-871 Kraków, działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej NIP 6751721619 | KRS 0000820400 . W ramach działalności Szkoła
organizuje zajęcia taneczne i edukacji ruchowej, w ramach zajęć pozaszkolnych form
edukacji artystycznej.
2. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Szkołę Tańca oraz korzystanie z
usług dostarczanych przez Szkołę Tańca jest jednoznaczne z przyjęciem do
wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej
„Regulamin”). W przypadku gdy uczestnikiem zajęć jest osoba niepełnoletnia,
regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
3. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemiologicznego Szkoła Tańca zastrzega
sobie prawo do zamiany zajęć stacjonarnych na zajęcia online lub hybrydowe.
§ 2 ZAPISY
1. Na zajęcia taneczne prowadzone przez Szkołę Tańca mogą zapisać się wszystkie
osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem zgody rodziców
lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”).
2. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać w następujący sposób:
2.1. za pomocą formularza zgłoszeniowego
2.2. wysyłając mail na adres kontakt@taniec-rekreacja.pl
3. Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu wpłaty za dany semestr
4. Osoby, które zapisały się na zajęcia, ale nie dokonały wpłaty zgodnie z §3
punktem 2 Regulaminu, są usuwane z listy.
5. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Szkoła Tańca. O
przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat.
6. Szkoła Tańca poinformuje Kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o
terminie rozpoczęcia zajęć.
§3 OPŁATY
1. Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany wysokości opłaty.
2. Opłaty za zajęcia można dokonać tylko za pomocą linku do płatności.
3. Opłata pobierana jest z góry za cały okres prowadzonych zajęć.

4. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum 14 zajęć w danym semestrze.
5. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o przesłanie maila na adres
kontakt@taniec-rekreacja.pl z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura do
7 dni po dokonaniu opłaty.
§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie
z grafikiem obowiązującym w danym semestrze.
2. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Kursant, który
przebywa na sali, a nie ma opłaconych zajęć zostanie poproszony o jej opuszczenie.
Po uiszczeniu opłaty w Recepcji Szkoły Tańca może powrócić na salę i kontynuować
zajęcia.
3. Opłata za zajęcia, w których Uczestnik nie uczestniczył nie jest zwracana, jak
również nie przechodzi na poczet kolejnych zajęć. W sytuacji, kiedy zostanie
dokonana opłata za zajęcia, a Kursant z własnej winy, zdarzeń losowych, nagłych
nieobecności nie może uczestniczyć w kursie wpłata przepada.
§5 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ i ZASTĘPSTWA

1. Szkoła powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości mailowej
lub sms.
2. Szkoła Tańca zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w przypadku nie
zabrania się minimum 15 osób.
3. W przypadku rozwiązania grupy, Szkoła Tańca zwraca wpłacone opłaty lub
umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca.
4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej
stawienie się prowadzącego na kurs, Szkoła Tańca organizuje zastępstwo.
5. Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w
przypadkach:
5.1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
5.2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności
instruktora;
6. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z §5 punktem 5, Szkoła
Tańca daje możliwość odrobienia ich w innym terminie lub oferuje przedłużenie
kolejnych zajęć (np. o 15 min – do czasu odrobienia długości zajęć które zostały
odwołane).

7. W przypadku gdy ilość zajęć jest mniejsza niż gwarantowane 14 zajęć w danym

semestrze, szkoła oferuje przedłużenie zajęć lub odpracowanie zajęć w kolejnym semestrze.
§6 ZWROTY OPŁAT
1. Szkoła Tańca nie dokonuje zwrotów opłat za prowadzone zajęcia.
2. W szczególnych przypadkach takich jak trwałe uszkodzenie ciała jak złamanie lub
zwichnięcie, Szkoła Tańca może zwrócić 50% wartości pozostałych do wykorzystania
zajęć. Szkoła będzie wymagać udokumentowania takiej sytuacji. Każdy przypadek
będzie rozpatrywany indywidualnie.
§7 BEZPIECZEŃSTWO
1. Szkoła Tańca nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków
powstałych bez winy Szkoły Tańca i osób działających z ramienia Szkoły Tańca.
2. Uczestnik zajęć w Szkole Tańca może ubezpieczyć się we własnym zakresie.
3. Szkoła Tańca nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki
Uczestników zajęć, będące wynikiem nie stosowania się do programu i zaleceń
Instruktora jak również w przypadku korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z
jego przeznaczeniem.
4. Na zajęciach należy ćwiczyć w czystym obuwiu zmiennym (baletki, trampki itp.) lub
w butach tanecznych. Wchodzenie na zajęcia w butach z metalowymi flekami oraz
czarnymi podeszwami zostawiającymi ślady jest niedozwolone.
5. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy mieć odpowiedni i wygodny strój.
Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor.
6. Za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscu prowadzenia zajęć Szkoła Tańca
nie odpowiada.
7. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za
szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń
instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.
8. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne
jedzenia i ciepłych napoi.
9. Osoby przebywające w miejscu prowadzonych zajęć Szkoły Tańca zobowiązane
są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości,
poszanowania mienia Szkoły Tańca i innych Uczestników zajęć.
10. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych,
nie zakłócając porządku.

11. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.
12. Kursant oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia i kondycji
fizycznej, oraz posiada aktualne badania lekarskie zezwalające na uprawianie
ćwiczeń fizycznych i zajęć tanecznych i w związku z tym uczestniczy w zajęciach
organizowanych przez Szkołę Tańca na własną odpowiedzialność. Szkoła Tańca nie
ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z uczestnictwem w
zajęciach, które nie wynikają z jej zaniedbań. Osoba zapisująca się na zajęcia
prowadzone przez Szkole Tańca, powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia.
Przed zajęciami należy zgłaszać wszelkie kontuzje.
§8 OCHRONA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Szkoła
Tańca: Fundacja MATIR.
Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Szkołę Tańca
dla celów organizacji kursów tańca. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do
swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając
swoje dane w celu uczestnictwa w kursie tańca organizowanym przez Szkołę Tańca
Kursant, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi
przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta przez Szkołę Tańca.
§9 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją Uczestnicy
powinni zgłaszać do Szkoły Tańca na wskazany adres, na piśmie wraz z opisem
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7
dni od dnia zakończenia kursu tańca, albo w terminie 7 dni
od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w
terminie.
§10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie
internetowej Szkoły Tańca (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Szkoły Tańca.
2. Korzystanie z aparatów i kamer podczas zajęć Szkoły Tańca, bez zgody jej
właściciela jest zabronione.
3. Uczestnik zajęć Szkoły Tańca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
swojego wizerunku na potrzeby promocji Szkoły Tańca w przypadku publikacji zdjęć i
filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Szkołę Tańca (np.:
zdjęcia z zajęć na stronie internetowej)
§11 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które
narazi Szkołę Tańca powstałe w wyniku jego działania. W przypadku osób
niepełnoletnich odpowiedzialność za wyrządzone szkody ponoszą opiekunowie
prawni
2. Podczas prowadzonych zajęć obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,
spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
3. Na prowadzone zajęcia obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów, rolek
oraz hulajnóg.
4. W miejscu prowadzenia zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów
komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych
plastikowych butelkach.

5. Podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie uczestnicy kursu i pracownicy Szkoły
lub Przedszkola. Osoby, które nie biorą udziału w zajęciach (rodzice, najbliższa
rodzina, znajomi) nie mogą przebywać podczas zajęć w sali. Postanowienie nie
dotyczy specjalnie wyznaczonych zajęć przygotowanych dla gości..
6. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 15 minut, aby
zobaczyć jak wyglądają zajęcia, za uprzednią zgodą Instruktora.
7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.